Image1

Reilu palvelu -merkin aatteelliset lähtökohdat


Järjestölähtöisen palvelutoiminnan ja -tuotannon taloudellinen tulos palautuu kokonaisuudessaan sekä yrityksen oman toiminnan kehittämiseen että kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Järjestöjen palvelutuotantoa ohjaavat omistajajärjestöjen omistajapolitiikka, sen eetos ja arvopohja.

Palvelutuotannon taustalla on omistavien yhteisöjen jäsenyyksistä syntyvä asiakasosaaminen. Asiakasosaaminen perustuu pitkään perinteeseen; jäsenyydet mahdollistavat palvelujen loppukäyttäjien osallistumisen palvelujen kehittämiseen ja palvelujen tuotantoa koskevaan päätöksentekoon.


Reilu palvelu -merkin säännöt


Reilu palvelu -merkki

Reilu palvelu -merkki on yhteismerkki, jota voidaan käyttää merkin käyttöoikeuden saaneen sosiaali- ja terveysalan yhteisön palveluissa ja palvelujen markkinoinnissa.

Merkin haltija on Arvoliitto.

Reilu palvelu -merkki muodostuu Reilun palvelun symbolista (sydänkuvio) ja sen alapuolella olevasta REILU-tekstistä.

Reilu palvelu -merkin tulee olla leveydeltään vähintään 12 mm. Merkin tulee säilyä ehjänä kokonaisuutena eikä kuvion ja tekstin välisiä mittasuhteita, välimatkoja tai keskinäistä sijoittelua saa muuttaa.

Reilu palvelu -merkki toistetaan positiivina ja sen ympärille on jätettävä REILU-sanan U-kirjaimen leveyttä vastaava suoja-alue. Merkin ja suoja-alueen päälle ei saa sijoittaa mitään muuta kuviota tai tekstiä ja merkin tulee olla suorassa.

Reilu palvelu -merkin tulee olla yksivärinen vihreä (Pantone 583 EC) tai yksivärinen musta, jos vihreää väriä ei käytetä.

1. Reilu palvelu -merkin käytön säännöt

Nämä säännöt ovat tulleet voimaan 4.5.2011 alkaen.

1.1. Yleistä Reilu palvelu -merkin käytöstä

Reilu palvelu -merkin käyttäjän on varmistettava, että merkin käyttö palveluissa ja palvelujen markkinoinnissa on näiden sääntöjen mukaista. Reilu palvelu -merkkiä ei saa käyttää harhaanjohtavalla tavalla.

1.2. Reilu palvelu -merkillä merkittävät palvelut

Reilu palvelu -merkki on yhteismerkki, jota käyttöoikeuden saanut palvelun tarjoaja voi käyttää sellaisten palvelujen tunnuksena, joiden tuottamisessa on otettu huomioon vaaditut laatutekijät, sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun periaatteet sekä yhteiskunnallinen merkittävyys ja asiakaskeskeisyys.

1.3. Reilu palvelu -merkki markkinoinnissa

Reilu palvelu -merkin käyttöoikeuden saanutta palveluntuottajaa suositellaan käyttämään merkkiä viestinnässään ja palveluidensa markkinoinnissa.

Merkkiä voidaan käyttää yhteisön nimen rinnalla lomakkeistossa, esitteissä, julkaisuissa ja muissa painotuotteissa, yhteisön käyttämissä sähköisissä sovelluksissa sekä yhteisön toimitiloissa.

Markkinoinnissa on noudatettava markkinointia koskevia lakeja tai muuta asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

Mikäli merkin käyttöoikeus jostain syystä lakkaa, on yhteisön poistettava se käytöstä kohtuullisen ajan kuluessa.

1.4. Tarkemmat määräykset Reilu palvelu -merkin käytöstä

Arvoliitto voi yksittäistapauksessa antaa palveluntuottajalle tarkempia määräyksiä Reilu palvelu -merkin harhaanjohtavan käytön estämiseksi.

2. Käyttöoikeuden hakeminen

Reilu palvelu -merkin käyttöoikeutta haetaan Arvoliitto ry:n hallitukselta kirjallisesti.

3. Käyttöoikeuden myöntäminen

Reilu palvelu -merkin käyttöoikeus voidaan myöntää hakemuksesta Suomessa toimivalle yleishyödylliselle järjestölle tai säätiölle tai yleishyödyllisen järjestön tai säätiön merkittävällä enemmistöllä omistamalle sosiaali- ja/tai terveysalan palveluntuottajayhteisölle.

Lisäksi edellytetään, että palveluntuottajan alkutarkastus on tehty. Palveluntuottaja sitoutuu allekirjoittamalla palveluntuottajan ja Arvoliitto ry:n välisen sopimuksen, noudattamaan Reilu palvelu -merkin käyttöä koskevia sääntöjä ja määräyksiä, sekä niitä koskevia muutoksia. Merkin käyttöoikeus on voimassa sopimuksen keston ajan.

Palveluntuottaja ei saa luovuttaa Reilu palvelu -merkin käyttöoikeutta edelleen toiselle palveluntuottajalle.

3.1. Maksut

Arvoliitto ry:n hallituksella on oikeus periä palveluntuottajalta merkin käyttöön liittyen sekä liittymis- että käyttöoikeusmaksu, joiden suuruus vahvistetaan vuosittain Arvoliitto ry:n hallituksessa.

3.2. Reilu palvelu -merkin käyttöön liittyvät palvelutoiminnan kriteerit

Arvoliitto ry:n hallitus myöntää oikeuden Reilu palvelu -merkin käyttöön palveluntuottajille, jotka täyttävät hallituksen tarkemmin määrittelemät laatutekijät, sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun kriteerit sekä yhteiskunnallinen merkittävyyden ja asiakaskeskeisyyden kriteerit.

3.3. Reilu palvelu -merkin käyttöön liittyvä valvonta

Reilu palvelu -merkin käyttöä valvoo Arvoliitto ry:n hallitus.

4. Reilu palvelu -merkin käytön kieltäminen ja sopimussakko

Mikäli palveluntuottaja käyttää Reilu palvelu -merkkiä tavalla, joka ei vastaa sen myöntämisestä ja käytöstä esitettyjä sääntöjä, voi Arvoliitto ry kieltää käyttämästä merkkiä taikka peruuttaa merkin käyttöoikeuden. Arvoliitto ry voi tämän lisäksi asettaa palveluntuottajalle enintään 10 000 euron suuruisen sopimussakon ja korvauksen aiheutuneista kustannuksista sekä ryhtyä niiden perimiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

© Reilu Palvelu -merkki | Arvoliitto | Eteläranta 10, 00130 Helsinki | info(at)arvoliitto.fi